in

Raad van State geeft groen licht voor milieuzone Utrecht, KNAC teleurgesteld

Milieuzone

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht mocht een milieuzone instellen voor de binnenstad, het stationsgebied en het Jaarbeursterrein. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (8 februari 2017). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) waren in hoger beroep gekomen tegen het verkeersbesluit, waarbij de milieuzone is ingesteld. Dat besluit maakt het mogelijk om dieselauto’s van vóór 2001 uit het centrum van Utrecht te weren. Volgens SSLU heeft de milieuzone een negatief effect op de luchtkwaliteit in de stad. Dat heeft onder meer te maken met een toename van het aantal knelpunten door omrij bewegingen. KNAC behartigt de belangen van automobilisten en is principieel tegenstander van de milieuzone. Ze vindt dat de nadelen van de milieuzone niet opwegen tegen de voordelen.

Beoordelingsruimte


Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft een gemeentebestuur beoordelingsruimte bij het nemen van een verkeersbesluit. En dat betekent dat de “absolute noodzaak van een verkeersbesluit niet hoeft te worden aangetoond”. Het is voldoende dat het milieubelang wordt gediend en dat het gemeentebestuur inzichtelijk maakt hoe de belangen, voor en tegen de milieuzone, tegen elkaar zijn afgewogen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Pakket aan maatregelen

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat het gemeentebestuur deze belangenafweging goed heeft verricht. Dat de milieueffecten mogelijk marginaal zullen zijn, maakt het oordeel niet anders. De milieuzone maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit in Utrecht moeten verbeteren. Elke maatregel op zichzelf hoeft niet te leiden tot een “in absolute termen significant groot effect”, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

“Bestuurlijk moeras blijft bestaan”

Na de publicatie van de uitspraak spraken wij met Peter Staal, directeur van de KNAC. Hij gaf aan teleurgesteld te zijn in het oordeel van de Raad van State. “De betrokkenen kijken niet of een maatregel wel of niet werkt. Van belang is wél dat de gemeente de vrijheid heeft om een beleidsmaatregel in te vullen, ook al is het effect marginaal.” Verder had Staal bedenkingen bij het gegeven dat de in 2015 aangenomen motie van Barbara Visser (tégen milieuzonering) niet is meegenomen in het oordeel. Verder concludeerde Staal ten aanzien van de continuatie van de milieuzones: “Het leidt allemaal tot een situatie, waarin een bestuurlijk moeras blijft bestaan waarin iedere gemeente zelfstandig beslissingen kan blijven nemen.

Geen mogelijkheden voor vervolgstappen

De KNAC ziet nu weinig tot geen mogelijkheden meer om vervolgstappen te zetten. “We zullen de  uitspraak, hoe moeilijk wij het ook vinden, respecteren. We hebben in ieder geval ons stinkende best gedaan voor onze leden.” Wat de KNAC siert is dat men een kleine vier jaar lang op een fatsoenlijke en goed onderbouwde wijze het juridische pad bewandelde. In de strijd tegen de milieuzone in Utrecht werd vooral de bedenkelijke grondslag onder de ingestelde maatregel duidelijk. Daarnaast bracht de KNAC aan het licht dat zelfs gegronde en ontvankelijk verklaarde argumenten tegen de milieuzone minder zwaar wegen dan het besteden van tien miljoen Euro aan gemeenschapsgeld aan een besluit, waarvan het effect geenszins is bewezen. Het transparant maken van deze werkwijze verdient een compliment, al zal dat een schrale troost zijn voor de club van Peter Eloy Staal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Audi Quattro, de Peugeot 205 T16, de Lancia delta S4, de MG Metro 6R4 en de Ford RS 2000

De rally-raspaarden uit groep B

Renault 30 TX

Renault 30 TX, sjiek de friemel