Rechtbank houdt vast aan milieuzone Utrecht

Auto Motor Klassiek » Artikelen » Rechtbank houdt vast aan milieuzone Utrecht

De Utrechtse Milieuzone mag blijven. De bestuursrechter oordeelde dat het college van B&W ‘in redelijkheid’ de zone mocht instellen. Het feit dat de positieve milieueffecten van de Milieuzone mogelijk beperkt zijn. doet daar niets aan af.

Dat is de uitkomst van een rechtszaak die Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) tegen de gemeente Utrecht waren begonnen. Beide organisaties zijn om verschillende redenen tegen de zone. De gemeente stelde per 1 januari 2015 een milieuzone in het centrum van Utrecht in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de zone worden personen- en bestelauto’s op diesel van voor 2001 geweerd.

Verkeersbord ongeldig en toch toegestaan
Eén van de hete hangijzers in de zaak was het ongeldige verkeersbord dat door de gemeente Utrecht is ingesteld om de milieuzone af te bakenen. De rechter oordeelde echter dat de gemeente wel degelijk mogelijkheden heeft om de bordencombinatie te gebruiken. De SSLU stelde zich op het standpunt dat de effecten van de milieuzone marginaal of mogelijk zelfs negatief zijn, zeker omdat de aanvankelijke plannen om ook bepaalde benzineauto’s te weren niet doorgingen. De rechter oordeelde dat de gemeente een incompleet beeld heeft gegeven van de effecten die milieuzone heeft na bijstelling van de plannen, maar vond dit onvoldoende om een streep door het besluit te halen. De rechtbank zag verder niet in waarom elke maatregel op zichzelf zou moeten leiden tot een in absolute termen significant groot effect. Daarmee zei de rechter eigenlijk dat de effecten van de milieuzone niet afzonderlijk meetbaar zijn.

Euronormen
Een ander argument van de KNAC en de SSLU had betrekking op de Euronormen. De rechtbank oordeelde dat de gemeente er op het moment dat het besluit genomen werd van uit mocht gaan dat de Euroklassennorm representatief is. De omstandigheid dat in de media en het publieke debat na de behandeling ter zitting informatie bekend is geworden waardoor aan de representativiteit van de euroklasse bij bepaalde auto’s moet worden getwijfeld, was toen nog niet bekend. Maar ook nu die gegevens blijkbaar wel bekend zijn ziet de rechtbank geen reden om in te spelen op de actualiteit en het oordeel daarvan afhankelijk te laten zijn.

Rechtsgevolgen milieuzone blijven in stand
De KNAC en de SSLU zijn simpelweg op veel punten in het gelijk gesteld. Alle argumenten tegen de milieuzone werden goed onderbouwd, de effecten van het verbannen van dieselvoertuigen vóór 2001 zijn minimaal, bezitters van dergelijke voertuigen zijn op kosten gejaagd en het belangrijkste: het effect van een afzonderlijke maatregel en het door de gemeente Utrecht incompleet geschetste beeld zijn beiden niet belangrijk genoeg. En dat terwijl het milieuzonebesluit van 25 maart 2015 werd vernietigd en de KNAC door de rechtbank ontvankelijk werd verklaard. Zoals het beroep gegrond werd verklaard. Het roept in ieder geval vragen op.

Eventueel naar Raad van State
In een gesprek met Auto Motor Klassiek liet KNAC directeur Peter Staal weten dat bij een verloren zaak wordt overwogen om naar de Raad van State te stappen. Daartoe zal de KNAC in overleg treden met een aantal andere automobilistenclubs.

Bron: De Rechtspraak
Bewerkt en aangevuld: Auto Motor Klassiek

REGISTREER GRATIS EN WE STUREN U ELKE DAG ONZE NIEUWSBRIEF MET DAARIN DE LAATSTE VERHALEN OVER KLASSIEKE AUTO'S EN MOTOREN

Selecteer eventueel andere nieuwsbrieven

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Als het artikel bevalt, deel het dan ook even…

2 reacties

  1. De krietiek op de genomen maatregelen komt van mensen buiten Utrecht die zelf slechts wel eens op bezoek komen, zodra er bij hen zelf een weg aangelegd moet worden krijgen ze ineens wel last van uitlaatgassen. Prima zaak dat de rechter de KNAC in het ongelijk stelde. Laat ons mooie Utrecht maar schoner worden. En wil iemand wel met een vervuilende diesel rijden, doe dat vooral in je eigen dorp.

  2. Inmiddels blijkt dat Utrecht na instelling van de milieuzone beneden de Europese normen voor uitstoot van schadelijke stoffen is gekomen.
    Utrecht voldoet binnen en op de rand van de milieuzone voor het eerst aan de normen van de Europese Unie.

    Dat blijkt uit onderzoekers verbonden aan DUIC.nl. Zij maakten een uitgebreide analyse naar de vraag of de milieuzone in Utrecht effect heeft. Hiervoor maakten zij gebruik van open data van het meetnet van de gemeente Utrecht.

    De onderzoekers concluderen dat de waarden stikstofdioxide binnen en op de rand van de milieuzone gemiddeld hoger zijn dan buiten de milieuzone. Het jaargemiddelde mag volgens de EU normen niet hoger zijn dan 40 tot 60 microgram per kubieke meter (µg/m3). Sinds medio 2015 zitten alle drie de lijnen onder de 40 µg/m3.

    Volgens de onderzoekers heeft de milieuzone dus effect. Voor het eerst voldoet het centrum van Utrecht aan de EU normen aangaande de uitstoot van stikstofdioxide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here