in

KNAC directeur Peter Staal toont veel tegenstrijdigheid

Afgelopen week kwam naar buiten dat de opbrengst als gevolg van de aangepaste oldtimerregeling nog geen derde zal zijn van het geraamde bedrag van €120 miljoen. Voor nieuwszender BNR was dit nieuws mede aanleiding om KNAC directeur Peter Eloy Staal uit te nodigen. Op vrijdag 5 september was hij te gast in de Nationale Autoshow. Wat volgde was een aantal tegenstrijdige uitspraken die vooral de vraag oproepen welke koers de KNAC daadwerkelijk vaart.

Juiste voorspelling en toch akkoord…
Om te beginnen meldde Staal dat hij de tegenvallende opbrengsten al had voorspeld. De vraag waarom de KNAC dan akkoord is gegaan met de aan hen- en vijf andere partijen- door Den Haag opgedrongen regeling is gerechtvaardigd. Een maatregel waar men geen voorstander van was, maar waar men zich toch- om met Peter Staal te spreken- “willens en wetens” achter schaarde. Op zijn minst opmerkelijk.


Zelfbewustzijn staat haaks op AMK-interview uit 2013
Overigens klopt dat “willens en wetens” wel, maar het dekt de lading niet die Peter Staal afgelopen vrijdagmiddag de ether instuurde. De KNAC heeft -samen met de andere partijen binnen de oldtimeralliantie- op de totstandkoming van akkoord weinig invloed gehad. In de uitgave van Auto Motor Klassiek van juni 2013 gaf Peter Staal de werkwijze van het Ministerie van Financiën bloot aan youngtimerspecialist en redacteur Marco Hof. Staal meldde onder anderen dat men volledig werd klemgezet en welhaast werd geintimideerd. De huidige regeling werd de oldtimeralliantie op onaangename wijze door de Haagse macht opgedrongen onder het motto “take it or leave it”. De toon uit het bewuste interview komt niet overeen met de zelfbewuste houding die Staal in het programma van Business News Radio ten toon spreidde. Het was het Ministerie dat willens en wetens -en zonder pardon- het akkoord opdrong aan de oldtimeralliantie, waar de KNAC onderdeel van uitmaakte.

Selectief
Staal vond het nodig om de analyse van Stichting Autobelangen ten aanzien van de MRB-opbrengsten “kort” te noemen, terwijl hij eerder aangaf dat hij de opbrengst al had voorspeld. Door dat aan te geven leek het er sterk op dat hij de nieuwswaarde van de analyse van Stichting Autobelangen tot nul wilde reduceren. Verder twijfelde hij openlijk aan de slagingskans die rechtszaak die Van Embden c.s. tegen de Staat aanspannen en trok het vergelijk met aanpassingen in de grijs-kentekenregeling, die overeind bleven. Wat de selectief communicerende KNAC-directeur niet meldde was dat Stichting Autobelangen er voor zorgde dat een aangenomen wetsvoorstel ten aanzien van de youngtimer-bijtelling alsnog werd teruggedraaid. Inderdaad: de bijtellingsregeling voor de categorie auto’s die de oldtimers van de toekomst vormen.

Dieselproblematiek: twee petten
Verder kwam de Dieselproblematiek aan het licht. De KNAC pleit voor schone lucht en kan zich -gecombineerd met het uitgangspunt dat het cultureel erfgoed moet worden bewaakt- daarom vinden in het verhaal dat de young- en oldtimerdiesels worden aangepakt. Maar de Koninklijke belangenbehartiger voert op dit moment wèl een intensieve lobby tegen de Utrechtse gemeentepolitiek. In de Domstad wil men diesels ouder dan vijftien jaar weren. De KNAC is daar op tegen omdat “dat bij lange na niet de grootste vervuilers zijn.” Ten aanzien van diesels formuleert men dus tegenstrijdige uitgangspunten. Een discrepantie, die niet appelleert aan het “duidelijke profiel” dat Nationale Autoshow presentator Wouter Karssen aan de KNAC toeschreef.

Ook bij tegenvallende opbrengst geen koerswijziging
Ondertussen gaf Staal aan dat de KNAC “altijd achter een akkoord blijft staan, ongeacht te opbrengst”. Dat getuigt van weinig maatschappelijke verantwoordelijkheid, evenals het instemmen met een akkoord waarvan Staal naar eigen zeggen dus op voorhand al wist dat de opbrengst zou tegenvallen.

“Zelfde” doelstelling, geen steun
De KNAC wil niet tornen het voorjaarsakkoord- en daarmee aangeven dat men de huidige regeling respecteert. Maar men propageert tevens het zelfde te willen als de Stichting Autobelangen: de vrijstellingsgrens aanpassen aan de internationale leeftijdsgrens van 30 jaar voor klassiekers. Overigens zoekt de KNAC geen aansluiting bij de club van Wouter van Embden om dat streven te realiseren. Het is merkwaardig dat men die dertig jaar noemt, want die tijdspanne staat haaks op het uitgangspunt om niet te tornen aan de huidige regeling. Staal bagatelliseert verder het aantal bezwaarschriften, noemt schorsingen en export belangrijke oorzaken voor de tegenvallende opbrengsten, maar legt geen verband tussen die grootheden.

Geen gezichtsverlies
Peter Staal en zijn KNAC hebben het in stand houden van de huidige oldtimerregeling- die onder meer aan de Koninklijke club werd opgedrongen- tot belangrijk doel verheven. Iedere wijziging op het akkoord, dat leidde tot een regeling die de achterban en de Staatskas gewoon geld kost, lijkt door de KNAC te worden opgevat als gezichtverlies. Maar ondertussen communiceert men tegenstrijdig over meerdere thema’s. Pas als men met een eensluidend en consequent verhaal naar buiten komt kan de KNAC het aan hen toegeschreven heldere profiel waarmaken. En de achterban van daaruit voorzien van een duidelijke en consequente informatiestroom.

Een reactie

Geef een reactie
  1. Ok, de opbrengst val t tegen, een derde van het bedrag.
    Is er ook uitgerekend wat de schade momenteel is, incl. de emotionele schade van de ex-gebruikers. Wat is de extra opbrengst voor het milieu?
    Ik denk als je dit zuiver naast elkaar zet, dat het kabinet een zware onvoldoende krijgt voor rekenen!!
    Een aparte regeling is wel prima voor de “mis”bruikers, welke bijvoorbeeld met een oude Mercedes 180 diesel o.g. de auto gebruiken voor hun dagelijks vervoer. De oude auto,s op gas moeten ze net stimuleren, want dit rijdt schoner als de moderne benzineauto,s.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 8 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

GPS tracker

GPS tracking na diefstal

daklozendag

Daklozendag